Bạn đang tại:-, VẤN ĐỀ QUAN TÂM, ĐẠI HỘI ĐẢNG XII-Ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương (https://tuyengiao.vn).