Bạn đang tại:--Bộ Luật Lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Bộ Luật Lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Bộ Luật Lao động này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Toàn văn bộ luật tải và xem tại đây.

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để áp dụng quy định của Bộ luật này.

Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức xã hội, xã viên hợp tác xã, người làm việc không có quan hệ lao động do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tùy từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định trong Bộ luật này.

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM (http://quochoi.vn).

2020-02-01T16:41:50+00:00 18/12/19|GIÁO DỤC PHÁP LUẬT|