Bạn đang tại:--Cảnh giác với những luận điệu tuyên truyền của cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời”

Cảnh giác với những luận điệu tuyên truyền của cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời”

 

 

Nguồn: Nhật ký an ninh, kênh Truyền hình Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (http://www.antv.gov.vn).