Bạn đang tại:--Hà Nội phấn đấu xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong vào năm 2020

Hà Nội phấn đấu xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong vào năm 2020

Nguồn: Đài Truyền hình Việt Nam (http://vtv.vn)