Bạn đang tại:-, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU-Hãy chung tay THAY ĐỔI tình trạng RÁC TRÀN NGẬP KHẮP NƠI

Hãy chung tay THAY ĐỔI tình trạng RÁC TRÀN NGẬP KHẮP NƠI

 

Nguồn: Tuổi Trẻ Online (http://tv.tuoitre.vn)