Bạn đang tại:--[Infographics] Sáng ngời phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Infographics] Sáng ngời phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng với sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Người là một phần quan trọng tạo nên sự toàn vẹn, tầm vóc vĩ đại của anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam.