Bạn đang tại:--Tài liệu Hỏi_Đáp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (Câu 16_23)

Tài liệu Hỏi_Đáp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (Câu 16_23)

Tải file định dạng pdf tại đây.

(Còn nữa)

Nguồn: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.