Bạn đang tại:--Tài liệu tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng

Tài liệu tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng

Thực hiện công văn số 8432/BGTVT-PC ngày 21/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2016, Chuyên mục Tuyên giáo xin gửi đến bạn đọc một số văn bản phục vụ trong đợt tuyên truyền gồm:

1. Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

2. Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng, dự kiến sẽ được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội khoá XIV lần thứ 2 và thông qua vào kỳ họp lần thứ 3.

3. Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

4. Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

5. Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng.

6. Luật số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 08 năm 2007 của Quốc hội khoá 12 về sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

7. Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

8. Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

9. Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

10. Luật số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

11. Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về phòng, chống tham nhũng.

12. Luật số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Tố cáo.

13. Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Khiếu nại.

14. Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2017-09-26T19:59:09+00:00 16/08/17|GIÁO DỤC PHÁP LUẬT|