Thông tin triển khai nội dung các Báo cáo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

15-05-2017 18:06 | 35 lượt xem

Thực hiện nội dung công văn số 4452/BGTVT-PC của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 26/4/2017 về việc triển khai các Báo cáo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể là Báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phát hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, bao gồm:

1. Báo cáo số 99/BC-BTP ngày 31/3/2017 về sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Báo cáo số 100/BC-BTP ngày 31/3/2017 về tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/04/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

3. Báo cáo số 97/BC-ĐA1133 ngày 31/3/2017 của Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016" về Báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án.

4. Báo cáo số 105/BC-HĐPH ngày 12/4/2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Chuyên mục Tuyên giáo Nhà trường xin trân trọng giới thiệu toàn văn các báo cáo nêu trên. Bạn đọc có thể tải và xem bằng cách chọn vào tên các loại báo cáo để tải về.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://moj.gov.vn)


x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến