Bạn đang tại:--Thông tin triển khai nội dung các Báo cáo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông tin triển khai nội dung các Báo cáo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện nội dung công văn số 4452/BGTVT-PC của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 26/4/2017 về việc triển khai các Báo cáo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể là Báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phát hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, bao gồm:
2017-09-26T19:58:39+00:00 16/08/17|GIÁO DỤC PHÁP LUẬT|