Bạn đang tại:-, ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG-Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng khoá XII

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng khoá XII

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ GTVT

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 12 /KH-ĐU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

—————

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/TU, ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM xây dựng kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Trên cơ sở đó, các chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

2. Các chi bộ/ đơn vị lựa chọn hình thức học tập, xác định nội dung cần quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp; thực hiện học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII nghiêm túc, chú trọng tính thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức; khuyến khích các hình thức tổ chức học tập đa dạng, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin và điều kiện hoàn cảnh cụ thể của chi bộ/đơn vị. Đồng thời, lãnh đạo tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi các nội dung cơ bản của nghị quyết trong công nhân viên chức, người lao động; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

3. Tổ chức thảo luận, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị, với những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt.

Tập trung làm rõ các mục tiêu, những điểm mới, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, những trọng tâm trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII, gồm:

– Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (tải tại đây).

– Quy định số 08-QĐI/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (tải tại đây).

– Kết luận số 37-KL/TW ngày 17 tháng 10 năm 2018 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (tải tại đây).

2. Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt

2.1 Hình thức tổ chức

Đảng ủy Trường ĐH GTVT TP.HCM tổ chức học tập trực tuyến.

Sau thời gian học tập về những nội dung căn bản, các cấp ủy dành thời gian phù hợp để thảo luận, thông qua những chương trình hành động, kế hoạch hành động của cấp mình và viết bài thu hoạch cá nhân.

2.2. Thành phần học tập

+ Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị (trừ các đồng chí đã tham gia học tập tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối).

+Lãnh đạo các đoàn thể, đơn vị trực thuộc chưa là đảng viên.

2.3. Thời gian học tập: từ 3/1/2019 đến ngày 10/01/2019

2.4.Thời gian hoàn thành:

Nộp bài thu hoạch vào thứ sáu, ngày 11/01/2019 cho Văn phòng Đảng ủy Trường.

+ Mẫu bài thu hoạch tải tại đây.

+ Nội dung viết thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

+ Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân được xem là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các chi bộ.

Nơi nhận:

– Các chi bộ/ đơn vị (để t/h);

– Lưu VPĐU.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký)

Đồng Văn Hướng