Bạn đang tại:--Tổ chức Triển lãm ảnh “Cảm nhận không khí” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 với chủ đề: “Ô nhiễm không khí”

Tổ chức Triển lãm ảnh “Cảm nhận không khí” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 với chủ đề: “Ô nhiễm không khí”