Bạn đang tại:-, ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG-Tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nguồn: Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (http://gts.edu.vn)