Bạn đang tại:--Video tóm tắt toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng XII

Video tóm tắt toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng XII

Nguồn: Đài Truyền hình Việt Nam (http://vtv.vn)